Chceme se uplatnit
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Harmonogram projektu: 1.8.2016 – 31.10.2018
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací
s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s pracís cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.).
Po realizaci aktivit projektu očekáváme mj.:
 • Zvýšení klíčových kompetencí účastníků projektu
 • Získání nezbytných sociálních a profesních dovedností a kontaktů
 • Možnost naučení se samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců
 • Zvýšení sebevědomí účastníků, motivace k práci a seberealizaci
 • Získání schopnosti dosáhnout v přiměřené míře porozumění práv a povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu, což povede k snazšímu uplatnění se na trhu práce
 • Zvýšení zaměstnanosti účastníků projektu
 • Rozšíření příležitostí k aktivnímu začleňování účastníků projektu do společnosti a na trh práce, aj.
Co je připraveno pro účastníky projektu:
 • Individuální konzultace: Individuální řešení potřeb každého účastníka, tj. v návaznosti na přípravu na trh práce, vzdělávání, řešení sociálních, psychologických, osobních aj. záležitostí s možností využití sociálního pracovníka a psychologa.
 • Odborné kurzy: PC kurzy s možnost získání ECDL certifikátu pro vybrané účastníky, kurz funkční gramotnosti, kurz pro získání profesních dovedností, kurz právní a finanční gramotnosti, kurz stylistiky.
 • Nácviky pracovních dovedností: Např. šití a vyšívání, úklid, zahradník, administrativní pracovník, keramika, práce s papírem, prodejní dovednosti, žehlení, kompletace, obrábění aj.
 • Pracovně terapeutická činnost: Skupinová podpora, např. dramaterapie, arteterapie (výtvarné aktivity), vaření, muzikoterapie, hippoterapie (metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně), canisterapie (metoda využívající speciálně cvičené psy) aj.
 • Tréninková pracovní místa: Určena jsou pro účastníky projektu, kteří úspěšně zvládnou předcházející aktivity projektu a budou mít předpoklady ke zvládnutí tréninkového pracovního místa.
V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat:
Sdružení TULIPAN, z.s.
Sokolská 113/8, 406001 Liberec
Kontakt:
Mgr. Hynek Šála
Tel.:  774 450 164
sala@sdruzenitulipan.cz
Ukázky z terapií s koňmi
Canisterapie
Arteterapie
Kurzy sociálních dovedností

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem
GIVT
Partneři
Kontakt
Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.