Realizujeme projekt podpořený Ministerstvem zemědělství ČR

"Zapojení klientů Sdružení TULIPAN do aktivit sociálního zemědělství, sociální hiporehabilitace a zahradní terapie".

Máte-li zájem, můžete se na tel. čísle 774450163 u pana Libora Čecha hlásit na aktivity, které jsou pro Vás připraveny:

- činnosti na terapeutické zahradě

- volnočasové aktivity s náplní sociální hiporehabilitace

- volnočasové poznávací aktivity s náplní sociálního zemědělství

 


Již jsme realizovali pobyt sociální hiporehabilitace v Orlických horách v Centru slezského norika. Fota zde

:https://www.facebook.com/slezan/?ref=ts&fref=ts ,b

další nás čeká na konci srpna.

Leták
Přibližně od září nás čeká sled činností sociálního zemědělství v Oldřichově v Hájích.
Nadace Euronisa pomohla s vybavením chráněného bytu

LIBEREC, 6. ledna 2017

 

 

Díky pomoci Nadace Euronisa mohou další lidé v Liberci získat důležitou životní zkušenost - vlastní bydlení. Dar nadace ve výši 50 tisíc korun využije liberecké sdružení TULIPAN pro zařízení chráněného bydlení, bytu 4+1, kde najdou nový domov tři duševně a tělesně postižení lidé.

 

 

Životní příběh každého z nás má jiný směr. Naše cíle a tužby jsou různorodé, ale spojuje je jedno společné - bez vlastního přičinění a úsilí toho mnoho nedosáhneme. Mezi důležité životní milníky patří vlastní bydlení. Jsou však skupiny lidí, kteří se bez účinné pomoci okolí neobejdou. Patří mezi ně osoby se zdravotním či mentálním postižením o než se v Liberci stará Sdružení TULIPAN
„Na podzim jsme na hypotéku koupili byt 4+1 v Burianově ulici. Pro začátek tam budou bydlet tři lidé, budou se učit samostatnému bydlení, péči o domácnost jako jsou nákupy, vaření a podobně. Naším hlavním cílem je, aby do budoucna mohli bydlet samostatně,” popisuje ředitelka Sdružení TULIPAN Zora Machartová
Hlavním posláním TULIPANU je integrace lidí se zdravotním či mentálním postižením zpět do společnosti. Vedle primární činnosti, kterou je zaměstnávání zdravotně postižených osob je důležité právě jejich osamostatňování, což vede ke snížení závislosti na pomoci okolí.

TULIPAN se svou žádostí u Nadace Euronisa uspěl s projektem "Vybavení chráněného bytu TULIPAN”. Za padesátitisícový dar pořídí drobnější vybavení bytu, vybavení kuchyně nádobím a pořízení domácích textilií. Na zařízení a vybavení bytu nábytkem a spotřebiči žádá sdružení o dotace z jiných zdrojů, ovšem nedostávalo se peněz ani na drobné zařízení a spotřební materiál, který je pro uživatele bytu nezbytný.

 

 

„Nákupem vybavení a spotřebního materiálu zajistíme, že osoby z cílových skupin budou moci plnohodnotně využívat chráněný byt. Využití bydlení v chráněném bytě pro zdravotně postižené představuje další krok k osamostatnění se a rozvoji jejich osobnosti směrem k větší socializaci s vrstevníky. Většina z nich totiž žije se svými stárnoucími rodiči,” vysvětluje Zora Machartová.

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Zora Machartová - ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.

Tel: 485 354 316

Mobil: 774 450 160

machartova@sdruzenitulipan.cz

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

(budova „S“ TUL)

Sokolská 113/8

460 01 Liberec I - Staré Město

 

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

www.sdruzenitulipan.cz

Sdružení TULIPAN se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob, které by neměly šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu, zejména osob se získaným duševním postižením, lehkou mentální retardací a osob s kombinovaným postižením.

Provozujeme chráněnou dílnu, kde v současné době zaměstnáváme 62 osob. Posláním Sdružení TULIPAN je podpora sebeobslužných dovedností, pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního potenciálu lidí s handicapem. Dále je naším posláním zlepšování informační dostupnosti a poskytování poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem a spolupráce s nimi.

 

Krásný dobrý den,

 

Děkujeme za zaslání videa a posouváme se do hlavní části projektu ČSOB pomáhá regionům, na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz máte od 6.12.2016 možnost vidět všechny zapojené projekty a jejich medajlonky.

 

 

 

 

Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe Váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z Vašeho okolí? Oslovte je tedy a získejte co nejvíce finančních prostředků.

 

 

 

 

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2016

 

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

 

 

 

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

 

 

Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2017, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

 

 

 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 6. 12.2016 do půlnoci 6. 1.2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

 

 

 

Číslo účtu, na který musíte peníze vybírat, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol.

 

 

Variabilní symbol pro váš projekt je : 20165401

 

 

 

Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský projekt - Chceme se uplatnit
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Název projektu: Chceme se uplatnit
Harmonogram projektu: 1.8.2016 – 31.10.2018
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací
s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s pracís cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.).
Po realizaci aktivit projektu očekáváme mj.:
 • Zvýšení klíčových kompetencí účastníků projektu
 • Získání nezbytných sociálních a profesních dovedností a kontaktů
 • Možnost naučení se samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců
 • Zvýšení sebevědomí účastníků, motivace k práci a seberealizaci
 • Snazší zvládání zátěží běžného života (finančních zátěží, psychických zátěží, apod.),
 • Získání schopnosti dosáhnout v přiměřené míře porozumění práv a povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu, což povede k snazšímu uplatnění se na trhu práce
 • Zvýšení zaměstnanosti účastníků projektu
 • Rozšíření příležitostí k aktivnímu začleňování účastníků projektu do společnosti a na trh práce, aj.
Co je připraveno pro účastníky projektu:
 • Individuální konzultace: Individuální řešení potřeb každého účastníka, tj. v návaznosti na přípravu na trh práce, vzdělávání, řešení sociálních, psychologických, osobních aj. záležitostí s možností využití sociálního pracovníka a psychologa.
 • Odborné kurzy: PC kurzy s možnost získání ECDL certifikátu pro vybrané účastníky, kurz funkční gramotnosti, kurz pro získání profesních dovedností, kurz právní a finanční gramotnosti, kurz stylistiky.
 • Nácviky pracovních dovedností: Např. šití a vyšívání, úklid, zahradník, administrativní pracovník, keramika, práce s papírem, prodejní dovednosti, žehlení, kompletace, obrábění aj.
 • Pracovně terapeutická činnost: Skupinová podpora, např. dramaterapie, arteterapie (výtvarné aktivity), vaření, muzikoterapie, hippoterapie (metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně), canisterapie (metoda využívající speciálně cvičené psy) aj.
 • Tréninková pracovní místa: Určena jsou pro účastníky projektu, kteří úspěšně zvládnou předcházející aktivity projektu a budou mít předpoklady ke zvládnutí tréninkového pracovního místa.
V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat:
Sdružení TULIPAN, z.s.
Sokolská 113/8, 406001 Liberec
Valentína Lankova 774 450 164, lankova@sdruzenitulipan.cz
Ing. Martina Pšeničková: 604 510 129, psenickova@sdruzenitulipan.cz
Zobrazit video na Youtube
Sdružení TULIPAN získalo podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví
Sdružení TULIPAN bylo podpořeno ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje  z programu č. 9.2 - Podpora preventivních léčebných projektů. Z tohoto programu byly podpořeny dva předkládané projekty. Jedním z projektů je " Výchova občanů, dětí a mládeže v problematice duševního zdraví". Cílem tohoto projektu je prostřednictvím terapeutických činností  zlepšení zdravotního stavu osob s duševním onemocněním.Druhý projekt, který získal podporu je projekt "Sami sobě". V rámci tohoto projektu absolvují 2 osoby s duševním onemocněním speciální vzdělávací akci v programu "Peer konzultant". Tito lidé budou následně pomáhat dalším osobám s duševním onemocněním k nivelizaci jejich zdravotního stavu. Rovněž budou schopni vykonávat depistáž v terénu tak, aby lidem, kteří se poprvé potkávají s duševní chorobou, byli schopni nabídnout dostatek informací a nasměřovat je k odborné pomoci. V rámci tohoto projektu je rovněž počítáno s technikou supervize, vedoucí k duševní hygieně pomáhajícího personálu s cílem poskytovat profesionálně služby osobám se zdravotním znevýhodněním.  Libereckému kraji patří velké poděkování nejenom za podporu v letošním roce, rovněž tak za jeho aktivní přístup k problematice duševního zdraví,  ale i za jeho dlouhodobou podporu. Bez ní by naše činnost nebyla rovněž možná.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem
GIVT
Partneři
Kontakt
Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.