Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Od roku 2023 poskytuje novou sociální službu Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (reg. č. 3488670).

 

Cíle sociální služby SAS RD TULIPAN:

Posilování rodičovských kompetencí v oblasti péče o děti, péče o zdraví, rozvoje a bezpečnost dětí, podpora rodičů při vedení chodu domácnosti.

Posilování sociálních dovedností rodičů, podpora vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny, podpora uspořádání rodinných vztahů, podpora dítěte při vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, podpora řešení situace v oblasti uspořádání rodinných vztahů.

Podpora rodičů při hledání bydlení nebo ubytování, a při udržení bydlení.

Podpora rodičů při řešení dluhové problematiky.

Podpora rodičů při hospodaření s finančními prostředky.

Podpora rodičů při přípravě na zařazení se na trh práce a při udržení se na trhu práce.

Předcházení rizikovému chování rodičů i dětí a znalost jeho důsledků.

Prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života.

Posilování rodičovských kompetencí ve vztahu k zhoršenému psychickému, duševnímu stavu dětí.

Edukace rodinných příslušníků a rodičů a všech zainteresovaných ohledně duševního zdraví.

 

Zásady poskytování sociální služby

Dodržování Standardů kvality sociální služby a metodik naplňující standardy.

Dodržování Etického kodexu organizace a Etického kodexu sociálních pracovníků, dodržování lidských práv a základních svobod osob a zachování lidské důstojnosti.

Bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, nabídka různých možností řešení nepříznivé situace klienta.

Respektování volby – vedeme klienta k tomu, aby byl za sebe zodpovědný, samozřejmě

s ohledem na jeho schopnosti.

Podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování, neutrální, vyvážený, nestranný přístup – zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových

a porozvodových situacích.

Spolupráce s dalšími organizacemi, je-li to účelné a klient to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí.

Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám klientů.

 

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinou poskytované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi TULIPAN, jsou rodiny s duševně nemocnými dětmi /adolescenty, trpící dlouhodobou nepříznivou sociální situací.

 

Věkové vymezení cílové skupiny je následující:

• Děti předškolního věku (1 - 6 let)

• Mladší děti (7 –10 let)

• Starší děti (11 – 15 let)

• Dorost (16 – 18 let)

• Mladí dospělí (19 – 26 let)

 

 

 

Poslání služby SAS RD Sdružení TULIPAN

SAS RD směřuje ke zvýšení rodičovských kompetencí do té míry, aby byli schopni překonat vlastní nepříznivou sociální situaci. Cílem SAS RD je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace a zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny a zajistit tak dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji a stabilizovat tak celý rodinný systém.

 

Nabízené činnosti

Podpora je poskytována individuálně nebo ve skupině 2 - 10 klientů (dle, potřeby v různých typech aktivit).

 

Služba dle zákona č. 108/2006 Sb., zahrnuje tyto činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Náplň činností klientů sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi TULIPAN:

nácvik péče o domácnost (nácviky vaření, nácviky nakupování – hospodaření s penězi, učení hodnoty peněz, nácvik obsluhy běžných zařízení spotřebičů),

nácvik dovedností pro zvládání péče o rodinu (hygiena, péče o oděvy a oblékání atp.),

nácviky sociálních kompetencí - posilování sociálních dovedností rodičů, podpora vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny, podpora uspořádání rodinných vztahů, podpora dítěte při vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, podpora řešení situace v oblasti uspořádání rodinných vztahů

přijetí podpory pracovníků služby vůči rodičům při hledání bydlení nebo ubytování, a při udržení bydlení

nácvik vyřizování osobních a úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař, telefonování atp.),

nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,

nácvik komunikačních dovedností rodičů,

účast na vzdělávacích aktivitách vedoucích k posílení kompetencí rodičů při péči o zdraví dítěte, o jeho výživu, zdravý rozvoj a bezpečnost

účast na vzdělávacích aktivitách vedoucích k posílení kompetencí rodičů v oblasti pracovně právní, v oblasti nalezení a udržení si pracovního uplatnění vč. činností zahrnující sebeprezentaci, schopnost udržet si kvalifikaci apod.

účast na socioterapeutických činnostech

účast na poradenství v oblastech sociálních zabezpečení

účast na dluhovém poradenství v rámci podpory rodičů při řešení dluhové problematiky

účast na poradenství psychologa, psychoterapeuta, etopeda a dalších odborníků

přijetí podpory pro zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání dětí a pro zajištění přijatelných volnočasových aktivit dětí

účast dětí na nácvicích motorických, psychických a sociálních schopnostech a dovednostech dětí

účast na motivačních, zážitkových a relaxačních programech a pobytech pro rodiny, využívání doprovodů pro děti do škol a do zájmových kroužků

využívání odlehčovací služby „placený kamarád“ pro děti a adolescenty

při poskytování sociální služby se budeme specificky zaměřovat na edukaci a vzdělávání celé rodiny v oblasti duševního zdraví

zprostředkování kontaktu s odbornými lékaři v oblasti psychického zdraví atd.

provázení systémem péče o duševní zdraví (lékaři, psychologové, další odborní pracovníci atd.)

Jednání se zájemcem o sociální službu

První kontakt se zájemcem probíhá buď ambulantní formou v kancelářích SAS RD Sdružení TULIPAN nebo v terénu v ORP Liberec a jeho okolí. Zájemce o službu může pracovníky kontaktovat také telefonicky nebo emailem, kdy je dohodnuta osobní schůzka. Zájemce o službu přichází sám z vlastní iniciativy nebo na jiné doporučení. Požádá-li nás o spolupráci jiná osoba než konečný zájemce o službu - např. pečující osoba, lékař, aj. snažíme se o to, aby tento subjekt naši službu zájemci navrhnul, příp., aby nám domluvil schůzku.

Před zahájením spolupráce tedy probíhá rozhovor, kdy pracovník Sdružení TULIPAN získává informace, mapuje potřeby zájemce, poskytuje informace o podmínkách a průběhu poskytovaní služby a společně formulují individuální potřeby zájemce o službu. V průběhu rozhovoru pracovník služby vždy respektuje přání zájemce o službu, podporuje jeho svobodnou vůli se rozhodnout a zdůrazní jeho odpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Po jednání se žadatelem o službu je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvu s žadatelem – zástupcem rodiny – uzavírá sociální pracovník, nebo vedoucí služby.

Klienti - členové klientský rodin - jsou při ujednání smlouvy plně seznámeni s následujícími informacemi:

rozsah, místo a čas poskytování a cena sociálních služeb;

poslání a cíle služby;

doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy, výpovědní důvody, výpovědní lhůty;

práva a povinnosti klienta;

Práva a povinnosti služby;

pravidla stížností;

pravidla pobytu v prostorách sociální služby.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi TULIPAN je bezplatná.

 

Stížnosti

Klienti si mohou stěžovat, pokud budou nespokojeni. Klientům je zajištěno, že v případě stížnosti nebudou nijak ze strany zaměstnanců SAS RD TULIPAN sankcionováni.

Stížnost, podnět nebo připomínku je možno podat:

ústně (sdělením kterémukoli pracovníkovi služby)

vlastní písemnou formou nebo do formuláře k tomu určenému

písemně zaslat poštou na adresu Sdružení TULIPAN, z.s., 28. října 59/42, Liberec, 460 07

e-mailem kontakt@sdruzenitulipan.cz

anonymně do schránky k tomu určené (poštovní schránka sociální služby)

klient, zákonný zástupce, opatrovník má právo zvolit si svého mluvčího, zástupce

 

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Smluvní vztah založený smlouvou o poskytnutí sociální služby může zaniknout uplynutím sjednané doby, úmrtím klienta, písemnou nebo ústní výpovědí či dohodou, a to z těchto důvodů:

 

a) naplnění stanoveného cíle klienta/klientské rodiny (výpovědí ze strany klienta, dohodou);

b) zánik služby či poskytovatele (výpovědí ze strany poskytovatele);

c) porušení pravidel uvedených v Informacích pro zájemce a uživatele SAS RD (výpovědí ze  strany poskytovatele);

d) klient přestal naplňovat kritéria stanovená pro cílovou skupinu (výpovědí ze strany  poskytovatele).

Klient může vypovědět smlouvu s okamžitou platností, a to bez udání důvodu. Lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedeného v bodech b) a d) je minimálně jeden měsíc; v případě  bodu c) může poskytovatel klientovi vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

SAS RD ambulantní část – kancelář se nachází na adrese: 28. října 59/42, 460 07 Liberec

Jedná se o objekt, který je běžně dostupný automobilem, kdy je možnost parkování ve dvoře objektu, v případě plné kapacity nedaleko /v těsné blízkosti. Parkování mimo objekt je zpoplatněno SML. Lehká dostupnost je i spoji hromadné dopravy, konkrétně denními linkami č. 17, 2, 3.  Objekt je umístěn v lokalitě městské zástavby, která je plně občansky vybavena. Je zde dostupné nákupní centrum, pošta, zdravotní středisko, a i zde všude bude poskytována sociální služba dle individuální potřeby klienta zejména ve formě doprovodu či asistence.

Objekt sociální služby SR je částečně bezbariérový – není zde bezbariérové WC. Kanceláře sociální služby se nachází v přízemí objektu. Další zázemí služby je rozprostřeno v dalších částech objektu.  Zázemí se skládá ze dvou částí: zázemí pro pracovníky sociální služby (kancelář) a dále místnost pro jednání s klienty, a dalšími subjekty (konzultační místnost a zasedací místnost). V zasedací místnost, kde se mohou odehrávat skupinové, ale individuální aktivity. Všechny prostory sociální služby jsou vybaveny standartní kancelářským nábytkem: stoly, židle, PC, dataprojektor, flipchartem, křesla.  K sociální službě náleží recepce, kde se mohou klienti a zájemci o službu dozvědět více informací.  Součástí objektu je i WC a kuchyňka, která je standartně vybavena (kávovar, varná konvice, myčka atd.).

 

SAS RD – ambulantní část objekt Frýdlantská – adresa: Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec

 

Jedná se o objekt, který je běžně dostupný automobilem, kdy je možnost parkování v těsné blízkosti na placených parkovištích SML.  Lehká dostupnost je i spoji hromadné dopravy, konkrétně linkami, které staví na zastávce Šaldovo náměstí, Nám. Dr. E. Beneše a dalších zastávek v okolí centra města Liberce. Objekt je umístěn v lokalitě městské zástavby, která je plně občansky vybavena. Je zde dostupné nákupní centrum, pošta, nemocnice, úřady. V těsné blízkosti se nachází OSSZ Liberec a i zde všude bude poskytována sociální služba dle individuální potřeby klienta zejména ve formě doprovodu či asistence.

 

Objekt sociální služby SAS RD je částečně bezbariérový – není zde bezbariérové WC. Kanceláře sociální služby se nachází v prvním patře objektu. V objektu je výtah. Další zázemí služby je rozprostřeno v dalších částech objektu.  Zázemí se skládá ze dvou částí: zázemí pro pracovníky sociální služby (kancelář) a dále místnost pro jednání s klienty, a dalšími subjekty (konzultační místnost a zasedací místnost). V zasedací místnost, kde se mohou odehrávat skupinové, ale individuální aktivity. Všechny prostory sociální služby jsou vybaveny standartní kancelářským nábytkem: stoly, židle, PC, dataprojektor, flipchartem, křesla.  K sociální službě náleží recepce v přízemí objektu, kde je možné také konat různé aktivity. Součástí objektu je i WC a kuchyňka, která je standartně vybavena (kávovar, varná konvice, atd.).

 

Objekt ve Frýdlantské ulici je určen převážně pro skupinové a individuální setkávání s klienty.

Objekt na adrese 28. října je především pojat jako zázemí a administrativní místo sociální služby.

 

SAS RD terénní část – služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí v rámci ORP Liberec a jeho blízkém okolí.

 

 

Časová dostupnost SAS RD

Objekt č. 1: 28. října 59/42, 460 07 Liberec VII

Kancelář

Pondělí: 09:00 – 12:00

Úterý:  -

Středa: 11:00 – 14:00

Čtvrtek:  -

Pátek: -

Terénní služba

Pondělí: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Úterý: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Středa: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Čtvrtek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Pátek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

 

Objekt č. 2: Frýdlantská 1351/15, Liberec 460 01

Kancelář

Pondělí: 10:00 – 16:00

Úterý:  -

Středa: 12:00 – 17:00

Čtvrtek:  -

Pátek: 09:00 – 12:00

Terénní služba

Pondělí: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Úterý: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Středa: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Čtvrtek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Pátek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

 

Objekt č. 3: Poštovní 25/9, 466 01 Jablonec nad Nisou I.

Kancelář

Pondělí: 09:00 – 12:00

Úterý:            -

Středa: 12:00 – 16:00

Čtvrtek:         -

Pátek: 09:00 – 12:00

 

Terénní služba

Pondělí: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Úterý: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Středa: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Čtvrtek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

Pátek: 08:00 – 19:00, dle individuálních potřeb klienta a kapacitních možností služby

 

Pozn: provozní dobu sociální služby bude v případech zvláštního zřetele možné přizpůsobit klientovým potřebám na jiné časy, než je provozní doba sociální služby.

 

Územní působnost sociální služby

 

Sociální služba působí převážně v ORP Liberec a v jeho blízkém okolí.

 

 

 

Práva a povinnosti klienta SAS RD

 

 

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje

 

 

Sociální služba je podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec

 

 

Sociální služba je podpořena z rozpočtu města Turnov

 

Sociální služba byla podpořena z obce Oldřichov v Hájích

 

Sociální služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

 

 

Sociální služba byla podpořena z rozpočtu obce Mníšek

 

Kontaktní údaje:

 

PhDr. Mgr. Mária Okruhlicová

+420 775 802 270

okruhlicova@sdruzenitulipan.cz

 

Mgr. Oľga Nováková

+420 604 273 166

novakova.olga@sdruzenitulipan.cz

 

Karolína Zikmundová

Pracovník přímé péče SAS RD

zikmundova@sdruzenitulipan.cz
+420 775 802 272
28. října 59/42
460 07 Liberec

 

Kde nás najdete:

28. října 59/42, 460 07 Liberec

Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec
Poštovní 25/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

 

 

 

 

 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše