/

3K pro praxi

3K pro praxi - Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím II
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: www.sdruzenitulipan.cz/
Partner projektu: AABYSS s.r.o.: www.aabyss.cz/index.php/cs/
Cíl projektu:

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní podpora osob se zdravotním znevýhodněním, osob 50+ a osob vracejících se na trh práce po RD/MD směrem k jejich dlouhodobému uplatnění na trhu práce a sociální integraci. Systém komplexní péče zahrnuje individuální poradenství na míru, využití odborných služeb psychologů a sociálních pracovníků, motivační a vzdělávací aktivity, rekvalifikace, rozpoznání pracovního potenciálu s využitím pracovních nácviků a praxe, přímou podporu CS a motivaci zaměstnavatelů. 1. 12. 20200

Harmonogram projektu: 1. 8. 2020 - 31. 12. 2022
Cílová skupina:
I. Osoby se zdravotním postižením - Jednu z cílových skupin projektu tvoří osoby se zdravotním postižením. Projekt je zacílen zejména na osoby s duševním onemocněním. Při výběru budou dále zohledněny reálné možnosti této CS zvládnout aktivity projektu. Cílová skupina bude tvořena ženami i muži. Do projektu budou zahrnuty dospělé osoby v produktivním věku. Bude se jednat o osoby bydlící na území IPRÚ Liberec - Jablonec n.N.
II. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - Další cílovou skupinou projektu jsou osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské, rodičovské dovolené. Do projektu budou zařazeny osoby, u nichž je předpoklad návratu do pracovního procesu do cca 12 měsíců. Do projektu budou začleněny osoby, které nemají jistotu návratu na původní pracovní místo a budou si muset hledat jiné pracovní uplatnění. Bude se jednat o osoby bydlící na území IPRÚ Liberec - Jablonec n.N.
III. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - Do projektu je  zařazena rovněž cílová skupina osob starších 50 let, které nemají pracovní uplatnění (jsou evidovány na ÚP či jsou neaktivní). Žadatel i partner mají dostatečné zkušenosti i s touto cílovou skupinou. Často má tato CS i zdravotní hendikep, proto je součástí realizace tohoto projektu. Navíc se jedná o skupinu osob, jejíž charakteristika je obdobná jako u OZP a osob vracejících se na trh práce po RD. Osoby 50+ mají nižší fyzickou a psychickou zdatnost, ztrácí výkonnost a pracovní kompetence, mají větší problém učit se novým věcem, pomaleji vstřebávají informace, potřebují delší čas na zapracování. Často nemohou v tomto věku vykonávat původní profesi, tudíž se musí učit novým pracovním úkolům, dle potřeba se rekvalifikovat.
Kontaktní osoba:
Marie Kašparová - odborný asistent projektu 3K pro praxi
Tel.:  777 677 903
kasparova@sdruzenitulipan.cz
Více informací, viz web projektu: https://www.3kpropraxi.cz/aktuality/detail-aktuality/r/aktualne
Co Vám projekt nabízí:

1. Individuální a odborné poradenství -  navázání přátelského kontaktu s CS, aktivizace a motivace CS směrem k trhu práce, empativní přístup poradce,  konzultacích životních situací CS, doporučeních dalších odborníků - Odborné poradenství zahrnuje využití: - psychologa - sociálního pracovníka - pracovní diagnostiky (experta na pracovní diagnostiku a psychologa); podrobnější zjišťování pracovních zkušeností a problémů při plnění pracovních úkolů, hledání možností vhodného druhu práce, objasnění obsahu nabízených pozic (např. hledání na internetu), komunikaci s rodinami CS v potřebné míře - směrem k uplatnění CS na trhu práce - práci poradců v přirozeném sociálním prostředí dle potřeby CS, práci v terénu dle potřeby - řešení aktuálních problémů CS, která vede k celkové sociální stabilizaci CS a tím k větší připravenosti na trh práce - individuálním tréninku s CS na PC (hledání prac. příležitostí, psaní dopisů, CV atd.)

2. Motivace cílové skupiny projektu  -  Motivační kurzy budou probíhat v menších skupinách. Předpokládaný program motivačních kurzů je: I. Autodiagnostika kompetencí a dovedností (Seznámení, sebepoznání a sebehodnocení) , II. Orientace na trhu práce (Využívání pracovních portálů, práce v týmu, time-management) Motivace a cíle - Orientace na trhu práce - Způsoby vyhledávání pracovních míst, práce s informačními zdroji - Personální servery - Znaky neseriózních inzerátů - Formy oslovení zaměstnavatelů - Metoda SMART - Příprava na praktický nácvik Vytvoření osobnostního portfolia - Vzorové CV a MD - Sebeprezentace v osobní dokumentaci III. Pracovněprávní legislativa - Zákoník práce a pracovněprávní vztahy - Vzory pracovních smluv - Sociální zabezpečení - Základy podnikání. IV. Modeláže pracovních pohovorů - rozvíjení sebeprezentace a komunikačních dovedností - Komunikační principy, neverbální komunikace - Sebeprezentace v komunikaci se zaměstnavatelem - Nácvik standardních situací - Přijímací pohovor V. Jak se ocenit - Jednání a vyjednávání -Jaké jsou průměrné platy dle profesí a regionů -Jak vyjednávat o mzdě - Z čeho se skládá mzda - Časté chyby při výběrovém pohovoru - Skupinové řešení problému Prezentace zajistí k tomu vhodně vybraný zkušený lektor.

3. Rozvoj základních pracovních kompetencí - digitální gramotnosti. Kurzy rozvoje digitální gramotnosti jsou nezbytné pro naší cílovou skupinu v oblasti rozvoje základních pracovních kompetencí .  Kurzy budou probíhat v menších skupinách.
4. Praktické pracovní nácviky a praxe.   Praktické pracovní nácviky a praxe vnímáme jako jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak si mohou účastníci projektu ověřit své dovednosti a znalosti v praxi, udělat reálnější představu o vybraném pracovním uplatnění, zjistit jejich omezení z hlediska zdravotního stavu či předpokladů, apod.
5. Doprovodné sociální činnosti.  Jedná se o skupinovou podporu, která bude pro CS projektu volitelná, využitelná dle jejich potřeby. Motivovány budou k účasti zejména ty osoby, které jsou dlouhodobě bez pracovního uplatnění, ztratily základní pracovní návyky, potřebují se začlenit do společnosti - kolektivu a znovu si budovat základní pracovní kompetence.  Může se jednat např. o ergoterapii, dramaterapii, arteterapii, muzikoterapii, zahradní terapii, terapeutické vaření, terapeutické cvičení aj. Konečný výběr technik pracovně terapeutické činnosti bude vycházet z potřeb příslušné skupiny účastníků.
6. Podpora získání nové kvalifikace, zvyšování, prohlubování či rozšiřování stávající kvalifikace  -  aktivita rekvalifikace je určena pro vybrané účastníky projektu, u kterých bude identifikována potřeba získání nové či zvyšování, prohlubování nebo rozšiřování stávající kvalifikace. Konečný výběr re/kvalifikačních kurzů budeme provádět při samotné individuální práci s cílovou skupinou.
7. Podpora pracovního uplatnění a flexibilních forem zaměstnání  -  aktivita zahrnuje individuální hledání pracovního uplatnění pro konkrétní účastníky projektu, dle jejich specifických předpokladů a následnou komunikaci jak s vybraným zaměstnavatelem, tak účastníkem projektu.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace.