/

3K pro praxi

3K pro praxi - Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Partner projektu: AABYSS s.r.o.: http://www.aabyss.cz/index.php/cs/
Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po rodičovské dovolené směrem na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílové skupiny (CS) a usnadní získání dlouhodobého pracovního uplatnění. Projekt zároveň řeší samotné pracovní uplatnění CS projektu v dotčeném regionu.
Harmonogram projektu: 1.8. 2017 – 31.7.2020
Cílová skupina:
I. Osoby se zdravotním postižením: Osoba musí být uznána osobou se zdravotním postižením dle národně platné legislativy. Projekt je zacílen zejména na osoby s duševním onemocněním.
II. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené:  Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce.
III. Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce: Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:

osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců

osoby mladší 25 let

osoby ve věku 50 a více let

osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2)

osoby se zdravotním postižením

osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou

osoby z národnostních menšin

osoby z jiného sociokulturního prostředí

uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců

Kontaktní osoba:
Marie Kašparová - odborný asistent projektu 3K pro praxi
Tel.:  777 677 903
kasparova@sdruzenitulipan.cz
Více informací, viz web projektu: www.3kpropraxi.cz
Co Vám projekt nabízí:

1. Individuální kariérové poradenství (individuální konzultant, sociální pracovník, psycholog, psychiatr, pracovní diagnostika, ergodiagnostika)

2. Motivace a základní pracovní kompetence (kurzy zacílené na orientaci na trhu práce, osobní portfolio a s tím spojené modelové ukázky, motivační a aktivizační hry, přípravu na přijímací rozhovor, legislativu v pracovně-právních vztazích, time management, komunikační a prezentační dovednosti, aj. v rozsahu 30 h/skupina)
3. Zvyšování digitální gramotnosti jako základní kompetence (možnost pravidelného přístupu účastníků projektu k ICT, kurzy digitální gramotnosti v rozsahu 30 h/skupina)
4. Tréninky pracovních dovedností, které pomohou účastníkům získat objektivnější náhled na vlastní schopnosti a reálnou představu o možnostech a podobě potenciálního zaměstnání
5. Doprovodné sociální činnosti (skupinová podpora např. ve formě ergoterapie, dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, terapeutického vaření apod.)
6. Podpora získání nové kvalifikace, zvyšování, prohlubování či rozšiřování stávající kvalifikace (účast vybraných účastníků na kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech)
7. Pracovní uplatnění (pomoc s hledáním vhodného pracovního místa, pracovní uplatnění cílové skupiny projektu s čerpáním mzdových příspěvků ze strany zaměstnavatele)
Příběhy lidí
Pan Milan
P. Milan přišel do Sdružení TULIPAN, z.s. v lednu 2018 pod vedením zástupce organizace Člověk v tísni. V té době se potýkal se sociálními problémy a zhoršujícím se zdravotním stavem. Byl již více než 5 let bez práce.  V rámci projektu „3K pro praxi“ začala naše vzájemná spolupráce. P. Milan měl stále obavy ze zhoršujícího se zdravotního stavu, řešil nevyhovující bydlení a narůstající dluhy. Dále se potýkal s nepříznivou rodinou životní situací, která zapříčinila navyšování dluhů a zhoršování psychického stavu. Postupně jsme se snažili p. Milana více stabilizovat, aktivizovat, začlenit do kolektivu a najít tu správnou další životní cestu. Průběžně absolvoval řadu k tomu vhodných aktivit, jako jsou motivační kluby, terapeutické aktivity, ale také pracovní diagnostiku, praktické pracovní nácviky, odborné vzdělávání a rekvalifikační kurz. Měl k dispozici svou individuální konzultantku, se kterou mohl probírat vše potřebné směrem k práci a stabilizaci svého osobního života. Společně s Člověkem v tísni bylo řešeno jeho dluhové zatížení. Pan Milan se projevil jako velmi schopný, šikovný a zodpovědný účastník. Účast na vzdělávání a dalších aktivitách mu postupně zvyšovala sebevědomí, šanci na dlouhodobé pracovní uplatnění a zlepšovala životní optimismus. Nicméně znovu se objevily další dluhy a s tím související sociální problémy. Zprostředkovali jsme mu spolupráci se sociální pracovnicí a dluhovou poradkyní. Rovněž jsme se dozvěděli, že pan Milan bojuje znovu s bydlením, tak jsme se pustili do práce a začali celou situaci řešit. Za tímto účelem jsme spolupracovali s Magistrátem Města Liberec a podařilo se nám celou situaci zvládnout. Rovněž v případě narůstajícího dluhového zatížení jsme našli cestu k řešení. Od července roku 2018 má pan Milan pracovní uplatnění. Všichni jsme si ho rychle oblíbili pro jeho klidnou povahu, přátelskou duši a věčně podanou pomocnou ruku. Pan Milan je nyní mnohem samostatnější, spokojenější, má kolem sebe mnohem více lidí, se kterými může trávit svůj volný čas. Sociální zázemí má stabilní. Díky aktivitám Komunitního centra TULIPAN má navíc přístup k řadě volnočasových či dalších vzdělávacích aktivit. Pan Milan dlouhá léta propadal všemi možnými systémy, které nabízí pomoc lidem v obtížných životních situacích. Nebyl ani moc nemocný, ani moc sociálně vyloučený. Byl na okraji společnosti a uzavíral se před světem. Díky snaze několika lidí, kterým jeho osud nebyl lhostejný, se vrátil zpět do života.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Kostelní 9/7, 46001, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.