/
/

Zaměstnání bez hranic

Zaměstnání bez hranic
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříčLibereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin aodbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleněnastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního uplatnění.
Harmonogram projektu: 1.12.2017 – 30.11.2019
Cílová skupina projektu:
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
Účastníkům projektu budou dle místa jejich bydliště k dispozici 3 regionální pracoviště, a to v Semilech, České Lípě a Liberci. Všechny plánované aktivity se tedy uskuteční v každém z regionálních pracovišť.
Účastníkům projektu bude k dispozici klíčový pracovník, který jej bude provázet směrem k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Sestaví a dle možností realizuje osobní (individuální) plán rozvoje.
Dle potřeby bude k dispozici pracovní nebo bilanční diagnostika, sociální pracovník, dluhový poradce, ergoterapeut, psycholog, psychiatr či peer konzultant.
V průběhu realizace projektu budou pravidelně realizovány motivační kluby. Využity budou interaktivní prvky výuky, motivační a aktivační hry, příklady z praxe, terapie, nácviky pracovních dovedností.
Předběžný program klubů:
- Zmapování potřeb, očekávání a obav účastníků, informace o trhu práce, nabídka volných pracovních míst, způsoby vyhledávání zaměstnání, motivační a aktivizační hry, skupinové a individuální práce.

- Analýza pracovních míst, orientace mezi nabídkami, způsoby vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů, fungování personálních agentur, portály práce na internetu.

- SWOT analýza osobní i profesní kariéry, příprava na přijímací pohovor - verbální, neverbální komunikace, trénink pohovorů, modelové ukázky a nácviky. Zpracování životopisu a motivačního dopisu (s využitím PC), pro vybrané účastníky projektu zpracování video životopisů.
- průběžné pracovně terapeutické aktivity - např. využití dramaterapie či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS
- průběžná realizace praktických pracovních nácviků - trénink vybraných dovedností k rozpoznání pracovního potenciálu, lze realizovat v prostorech detašovaných pracovišť či s využitím zázemí chráněné dílny TULIPAN vč. možností nácviků venkovních činností (např. zahradnické práce aj.).
- individuální trénink PC dovedností
Dále budou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních kompetencí důležitých pro vstup a udržení se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy budou orientovány na finanční a čtenářskou gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu aj.
Dle potřeby budou moci účastníci využití rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
2. Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
3. Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce, hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
Další aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního uplatnění pro účastníky projektu. V rámci této aktivity bude tedy probíhat průběžná práce a komunikace se zaměstnavateli a agenturami práce v Libereckém kraji a budou vytipována vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Hledána budou vhodná PM s využitím flexibilních forem práce - na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý úvazek.
AKTUÁLNĚ O PROJEKTU „ ZAMĚSTNÁNÍ BEZ HRANIC“
Projekt běží již 11. měsíců ve třech regionech libereckého kraje - na Liberecku, Semilsku a Českolipsku.  Českolipsko je v druhé polovině 2. běhu. V Liberci aktuálně nábor do 2. běhu probíhá. V Semilech právě probíhá nábor do 3. běhu.
Účastníci mají za sebou vzdělávací a motivační aktivity.  Ale tím jejich účast v projektu nekončí. Mohou se zúčastnit různých jiných aktivit a terapií jako je například arteterapie, dramaterapie, hippoterapie a canisterapie.
My věříme, že každý má své místo na trhu práce a těšíme se na vás.
Přihlaste se a společnými silami dojdeme do cíle.
Mohou využít individuálních konzultací s psychologem, psychiatrem, sociálním pracovníkem. Jestliže nyní procházejí složitou finanční situací a potýkají se s dluhy, mají možnost v rámci projektu využít individuální dluhové poradenství.
Někteří nastoupili do rekvalifikačních kurzů. Největší zájem je o kurz „ Pracovník v sociálních službách“ a „Vrátný“. V České Lípě a v Liberci se bude otevírat rekvalifikační kurz “ Základy PC”.Ostatní mají před sebou pracovní nácviky na tréninkových pracovních místech jak u nás ve sdružení tak i u jiných zaměstnavatelů v regionech. Rádi bychom, aby co nejvíce účastníků našlo s naší pomocí pracovní uplatnění především na volném trhu práce nebo popřípadě v různých chráněných dílnách. Někteří účastníci projevili přání pracovat přímo pro Sdružení TULIPAN. Do dnešní doby našlo pracovní uplatnění již 14 účastníků.
Kontakty na jednotlivé pobočky:
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Kostelní 9/7, 460 01 Liberec (objekt Komunitního centra TULIPAN)
Lucie Stará
Tel.: 775 802 272
stara@sdruzenitulipan.cz
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Semily - Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Slavěna Horňáková
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Česká Lípa - Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Bc. Markéta Chýlková
Tel.: 775 802 274
chylkova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město

 

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.