Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Zaměstnání bez hranic
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříčLibereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin aodbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleněnastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního uplatnění.
Harmonogram projektu: 1.12.2017 – 31.11.2020
Cílová skupina projektu:
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
Účastníkům projektu budou dle místa jejich bydliště k dispozici 3 regionální pracoviště, a to v Semilech, České Lípě a Liberci. Všechny plánované aktivity se tedy uskuteční v každém z regionálních pracovišť.
Účastníkům projektu bude k dispozici klíčový pracovník, který jej bude provázet směrem k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Sestaví a dle možností realizuje osobní (individuální) plán rozvoje.
Dle potřeby bude k dispozici pracovní nebo bilanční diagnostika, sociální pracovník, dluhový poradce, ergoterapeut, psycholog, psychiatr či peer konzultant.
V průběhu realizace projektu budou pravidelně realizovány motivační kluby. Využity budou interaktivní prvky výuky, motivační a aktivační hry, příklady z praxe, terapie, nácviky pracovních dovedností.
Předběžný program klubů:
- Zmapování potřeb, očekávání a obav účastníků, informace o trhu práce, nabídka volných pracovních míst, způsoby vyhledávání zaměstnání, motivační a aktivizační hry, skupinové a individuální práce.

- Analýza pracovních míst, orientace mezi nabídkami, způsoby vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů, fungování personálních agentur, portály práce na internetu.

- SWOT analýza osobní i profesní kariéry, příprava na přijímací pohovor - verbální, neverbální komunikace, trénink pohovorů, modelové ukázky a nácviky. Zpracování životopisu a motivačního dopisu (s využitím PC), pro vybrané účastníky projektu zpracování video životopisů.
- průběžné pracovně terapeutické aktivity - např. využití dramaterapie či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS
- průběžná realizace praktických pracovních nácviků - trénink vybraných dovedností k rozpoznání pracovního potenciálu, lze realizovat v prostorech detašovaných pracovišť či s využitím zázemí chráněné dílny TULIPAN vč. možností nácviků venkovních činností (např. zahradnické práce aj.).
- individuální trénink PC dovedností
Dále budou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních kompetencí důležitých pro vstup a udržení se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy budou orientovány na finanční a čtenářskou gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu aj.
Dle potřeby budou moci účastníci využití rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
2. Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
3. Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce, hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
Další aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního uplatnění pro účastníky projektu. V rámci této aktivity bude tedy probíhat průběžná práce a komunikace se zaměstnavateli a agenturami práce v Libereckém kraji a budou vytipována vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Hledána budou vhodná PM s využitím flexibilních forem práce - na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý úvazek.
AKTUÁLNĚ O PROJEKTU „ ZAMĚSTNÁNÍ BEZ HRANIC“
Projekt běží již 11. měsíců ve třech regionech libereckého kraje - na Liberecku, Semilsku a Českolipsku.  Českolipsko je v druhé polovině 2. běhu. V Liberci aktuálně nábor do 2. běhu probíhá. V Semilech právě probíhá nábor do 3. běhu.
Účastníci mají za sebou vzdělávací a motivační aktivity.  Ale tím jejich účast v projektu nekončí. Mohou se zúčastnit různých jiných aktivit a terapií jako je například arteterapie, dramaterapie, hippoterapie a canisterapie.
Mohou využít individuálních konzultací s psychologem, psychiatrem, sociálním pracovníkem. Jestliže nyní procházejí složitou finanční situací a potýkají se s dluhy, mají možnost v rámci projektu využít individuální dluhové poradenství.
Někteří nastoupili do rekvalifikačních kurzů. Největší zájem je o kurz „ Pracovník v sociálních službách“ a „Vrátný“. V České Lípě a v Liberci se bude otevírat rekvalifikační kurz “ Základy PC”.Ostatní mají před sebou pracovní nácviky na tréninkových pracovních místech jak u nás ve sdružení tak i u jiných zaměstnavatelů v regionech. Rádi bychom, aby co nejvíce účastníků našlo s naší pomocí pracovní uplatnění především na volném trhu práce nebo popřípadě v různých chráněných dílnách. Někteří účastníci projevili přání pracovat přímo pro Sdružení TULIPAN. Do dnešní doby našlo pracovní uplatnění již 14 účastníků.
My věříme, že každý má své místo na trhu práce a těšíme se na vás.
Přihlaste se a společnými silami dojdeme do cíle.
Kontakty na jednotlivé pobočky:
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Kostelní 9/7, 460 01 Liberec (objekt Komunitního centra TULIPAN)
Lucie Stará
Tel.: 775 802 272
stara@sdruzenitulipan.cz
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Semily - Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Slavěna Horňáková
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz
Pobočka Sdružení TULIPAN, z.s., Česká Lípa - Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Bc. Markéta Chýlková
Tel.: 775 802 274
chylkova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy

Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.